Würfe I-L

I-Wurf

J-Wurf

K-Wurf

L-Wurf

Vater: Multi-Champion Orton Z Pierwszwj Ligi

Vater: Multi-Champion Orton Z Pierwszwj Ligi

Vater: Vinou van het Klotzicht

Vater:

Mutter: Reve-de Noel-Fauves des Pitr’Engoele

Mutter: Reve-de Noel-Fauves des Pitr’Engoele

Mutter: Gin Fizz Enfant par la Garrigue

Mutter:

Geb: 05.11.2006

Geb: 14.12.2007

Geb: 17.06.2008

Geb:

Imogene, Indian Summer, Indigo, Isjndo, Iskander, Ivanhoe-Hockey

Josefine Baker, Jogi Bear, Jefferson, Je restic Ici, Je Reviens, J’Adore, Jabari, Jazzman, Jim Knopf, Je Patou, Jukon

Konrad, Kamee, Karesse, Kasha, Kaya,Kashou, Kiwi, Kokette, Korry